Với góc nhìn kẻ nắm được ngôi báu sau cùng mới là nhân vật chính, ngày nay người…

Với góc nhìn kẻ nắm được ngôi báu sau cùng mới là nhân vật chính, ngày nay người ta tập trung ca ngợi Tư Mã Ý và nhà Tư Mã, xem Tư Mã Ý là kẻ trí tuệ nhất thời kỳ Tam quốc. Nhưng nếu sử dụng góc nhìn đó thì kẻ được ca ngợi cuối cùng thực ra không phải Tư Mã Ý mà chính là nhân vật này. Các bạn hãy nhớ kỹ khuôn mặt ấy, tên của ông ta là Ngưu Kim.

Ngưu Kim xuất hiện vào năm 208 như là một tướng dưới trướng của Tào Nhân và cùng Tào Nhân giữ thành Nam quận. Sau khi Tào Tháo thua trận quay về bắc, Ngưu Kim cùng Tào Nhân chống cự Chu Du. Hai người đã tạo ra một trận đánh sẽ trở thành hình mẫu để sau này người ta dựng lên "chiến thần" Trương Liêu ở Hợp Phì.

Xem thêm

Về sau, Ngưu Kim trở thành tướng dưới quyền của Tư Mã Ý (Ý có thời gian coi giữ Kinh Châu, có lẽ đã thu dụng Ngưu Kim từ lúc đó). Năm 235 – một năm sau khi Gia Cát Lượng qua đời – Mã Đại của Thục Hán lại cất quân Bắc phạt, nối chí Vũ hầu. Tư Mã Ý đã sai Ngưu Kim dẫn quân đánh bại Mã Đại, chém hơn ngàn thủ cấp quân Thục. Năm 238, Công Tôn Uyên làm phản ở Liêu Đông. Ngưu Kim cùng Hồ Tuân theo Tư Mã Ý đi thảo phạt. Ngưu Kim làm quan đến chức Hậu tướng quân.

Theo "Tấn dương thu" của Tôn Thịnh, bấy giờ có lời sấm "Ngưu kế Mã hậu" (họ Ngưu kế thừa họ Mã) nên Tư Mã Ý hết sức nghi kỵ Ngưu Kim. Trọng Đạt bèn chế ra cái bình hai đáy một miệng. Ý tự rót rượu ngon để uống, mà rót rượu độc cho Ngưu Kim uống. Nhưng người tính không bằng trời tính, theo "Ngụy thư" của Ngụy Thu, Ngưu Kim đã kịp tư thông với Hạ Hầu Đồng Hoàn – vợ của Tư Mã Cận (Lang Da vương thời Tấn). Hạ Hầu Đồng Hoàn sinh được một con trai, nhận rằng đó là con của Cận, đặt tên là Tư Mã Duệ (276-323). Sau khi đám cháu chắt của Tư Mã Ý bị Lưu Uyên đánh tơi bời, Tư Mã Duệ vượt sông về nam và lên ngôi, tức là Tấn Nguyên đế, mở ra nhà Đông Tấn. Chính vì thế mà La Đại Kinh thời Nam Tống có nhận xét rằng: "Họ Tư Mã khinh người cô quả, mà đoạt ngôi vị, chẳng biết rằng Ngụy diệt chưa lâu thì Tấn cũng diệt luôn. Vì sao vậy? Nguyên đế là con trai Ngưu Kim, tức là họ Tư Mã đã bị họ Ngưu diệt rồi".

P/S: Một thuyết khác cho biết Hạ Hầu thị tư thông với tiểu lại tên là Ngưu Phù.

Tác giả: #TrầnNgôDu
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận