TỨ TRỤ NHÀ THỤC HẬU KỲ TAM QUỐC…

TỨ TRỤ NHÀ THỤC HẬU KỲ TAM QUỐC

(Thành Công)

Xem thêm

Thời Hậu Kỳ của Thục Hán vẫn còn tứ trụ (4 cây cột chống trời của Thục), tiếc là Lưu Thiện không dùng hết cả 4 người:

1 – Bắc: Khương Duy (nắm quân đội, khi Ngụy chia 3 đường đánh Thục Hán thì Duy đánh tan được 1 cánh, còn cầm cự với Chung Hội. Sau dụ Hội phản Ngụy nhưng thất bại).

2 – Đông (La Hiến ): người Tương Dương, trấn thủ Ba Đông. Khi Thục mất vẫn còn cố giữ đất đến cùng không cho Ngô qua giả danh cứu viện để chiếm đất. Sau này hàng Tấn, được quản Giao Châu.

3 – Nam (Hoắc Dặc): Hoắc Dặc được thăng làm An Nam tướng quân. Ngụy sai Chung Hội và Đặng Ngải mang quân đánh Thục. Hoắc Dặc nghe tin quân Ngụy tới, muốn trở về Thành Đô cứu, nhưng Lưu Thiện đã định kế hoạch đầu hàng, không nghe theo ông.

Được tin Thành Đô không hề thủ giữ, Hoắc Dặc mặc áo tang gào khóc, cả ba ngày trời không thôi. Các tướng đều khuyên nên mau chóng hàng, ông nói:

“Hiện giờ đường đi cách trở, chưa biết chúa an nguy thế nào, đại địch không biết ra sao, không thể tùy tiện. Nếu chúa thượng và Ngụy hòa, lấy lễ mà đãi, ta sẽ bảo toàn biên cảnh mà hàng, khi đó cũng không muộn. Nếu vạn nhất có điều gì nguy nhục, ta sẽ lấy cái chết cự tuyệt, quan tâm chi đến nhanh chậm!”

Đầu năm 264, sau khi được tin của Hậu Chủ Lưu Thiện đã hàng Ngụy và đi đến Lạc Dương, Hoắc Dặc mới dẫn tướng thủ ở sáu quận dâng biểu lên Tào Hoán, tỏ ý thành thực muốn hàng. Quyền thần nhà Ngụy là Tư Mã Chiêu nghe tin liền phong làm Đô đốc Nam Trung, giữ nguyên đất cũ.

4 – Trung ương: Phó Thiêm: Cha Phó Thiêm là Phó Đồng, mất trong trận Di Lăng. Thiêm được làm Tả trung lang, sau làm đến Quan Trung đô đốc.

Tháng 8 năm 263, Tư Mã Chiêu hưng binh phạt Thục, Chung Hội vây đánh 2 thành Hán, Nhạc, sai biệt tướng tấn công cửa quan. Thiêm cùng Tưởng Thư cùng giữ thành. Thư giả ra đánh, rồi đầu hàng tướng Ngụy là Hồ Liệt. Quân Ngụy thừa cơ tập kích, Thiêm ra sức chiến đấu đến chết.

Con là Phó Trứ, Phó Mộ không chịu nhận chức Hề quan (quan chăm sóc ngựa) của nhà Tấn, bị miễn làm dân.

Ảnh: Hoắc Dặc.
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *