Trước khi, Chu Du trở về, chủ ý của quần thần Giang Đông đều duy nhất là: "…

Trước khi, Chu Du trở về, chủ ý của quần thần Giang Đông đều duy nhất là: "Tào Công là kẻ sài lang, giả danh tướng nhà Hán, ép thiên tử chinh phạt bốn bể, nói làm việc vì triều đình, nay chống lại là chẳng thuận lẽ. Ta có thể cự với Tháo là nhờ Trường Giang. Nay Tháo lấy Kinh Châu, giữ thuỷ quân Lưu Biểu, chiến hạm kín mặt sông, có đến mấy nghìn chiếc, quân Tháo men theo sông, gồm bộ binh, thuỷ lục tràn xuống. Cái hiểm Trường Giang, địch cùng ta chia sẻ. Thế lực lại đông ít khác nhau, chẳng cần bàn nữa. Ngu ý cho rằng, đại kế là nghênh đón Tháo",

Tuy nhiên, chỉ mình Lỗ Túc cực liệt phản đối, can Tôn Quyền phải đánh, bởi nếu hàng, đang tự chủ một phương cuối cùng thành chư hầu để Tháo sai bảo, đất đai tổ tiên không cánh mà bay, cơ nghiệp khổ công gây dựng bỗng dưng hai tay dâng cho kẻ khác. Quyền nghe Túc đã đúng khi cho Tào Tháo ăn hành ở Xích Bích,

Xem thêm

Do đó, nếu làm đại sự mà cứ chăm chăm nghe theo đám đông tán đồng và khẳng định,

Thì bạn nghĩ mình có cơ hội không khi tin tưởng thứ được toàn một lũ ngu vẽ nên?

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận