TQDN lồng dị truyện, Tháo sắp mất, mộng thấy “Tam Mã đồng Tào”, tả hữu cho rằng …

TQDN lồng dị truyện, Tháo sắp mất, mộng thấy “Tam Mã đồng Tào”, tả hữu cho rằng xứ Tây Lương gia tộc họ Mã nổi lên 3 người Mã Đằng và con cháu Mã Siêu, Mã Đại. Đằng đã chết, Tây Lương lại mất, Siêu cùng Đại vào Thục thế cô sức tàn bám lấy Lưu Bị chẳng còn là hoạ sát nách, việc này xét điềm báo chưa hề thoả đáng,

Tuy nhiên, lúc xưa, vua Chu nghe đồng dao “Yêm hồ” mà chỉ nghĩ giết thợ cung là đủ, ngờ đâu nó lại ứng vào Bao Tự gây chuyện,

Xem thêm

Hay Tần Thủy Hoàng thấy lời sấm, lấy mồ hôi với máu dân xây Trường thành, lo xa ngăn rợ Hồ, cuối cùng mất nước lại do con là Hồ Hợi,

"3 ngựa ăn cỏ đất họ Tào" giải thích vậy vẫn chưa làm Tháo hết đắn đo mới căn dặn riêng điều gì cho Tào Phi chắc hẳn ai cũng rõ,

Tư Mã Ý, cùng hai con Tư Mã Chiêu, Tư Mã Sư có đáng là "3 ngựa sờ sờ" để đề phòng hay không?

#CH

P/S: 3 cha con Tư Mã gia theo Tam Quốc 1996.
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận