TQDN kể rằng, Thái thú Linh Lăng Lưu Độ nghe tin Lưu Bị đến, được con là Lưu Hiề…

TQDN kể rằng, Thái thú Linh Lăng Lưu Độ nghe tin Lưu Bị đến, được con là Lưu Hiền giới thiệu "có thượng tướng Hình Đạo Vinh sức địch muôn người, có thể cự nổi Trương, Triệu",

Vinh ra quân hổ báo, nổ to rồi bị Gia Cát tóm gọn. Vinh xin hàng, muốn lập công chuộc tội bèn hiến kế: "Nếu được tha, xin một lòng theo Lưu sứ quân. Đêm nay, quân sư tới cướp trại, tôi làm nội ứng, bắt được Lưu Hiền thì Lưu Độ tự nhiên sẽ hàng",

Xem thêm

Khổng Minh thả cho đi mới bảo tả hữu: "Vinh là kẻ tiểu nhân, vì bị bắt đã bán đứng chủ hắn một lần, giờ muốn quy thuận ắt lại bán đứng ta",

Sau Vinh về bàn với Lưu Hiền, chờ quân Lưu tới là phản kế, ắt trừ được Khổng Minh. Ngờ đâu, Gia Cát đã phòng bị, phục kích ngược lại, Vinh bị Triệu Vân đâm chết tại trận,

Do đó, khi người ta bắt đầu nghi ngờ về những gì bạn nói, vấn đề không phải họ sẽ tìm cách ngăn cản không cho lời lẽ đó xảy ra mà là chính bạn …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm
  • Từ khóa tìm kiếm:
  • CH

LEAVE A COMMENT