Thục thư chép: … Tiên chủ làm Hán Trung Vương, muốn Trung làm hậu tướng quân. …

Thục thư chép: … Tiên chủ làm Hán Trung Vương, muốn Trung làm hậu tướng quân. Gia Cát thuyết rằng: “Danh tiếng Trung không thể so với Quan, Mã, nay lại liệt ngang hàng. Mã, Trương ở gần, chứng kiến công lao của Trung, có thể khuyên bảo được. Quan chỉ nghe từ xa, sợ chẳng bằng lòng, e rằng không khuyên bảo được …

Khổng Minh xét thấy công lao tạo nên sự nổi bật trấn uy ở Hoàng Trung sánh không bằng Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, nói trắng ra tức là khả năng vẫn dưới những người kia một chút,

Xem thêm

Tuy nhiên, Lưu Bị có cái lý của mình, vẫn phong Trung ngang hàng, làm quan nội hầu. Trung "thường đi đầu xung trận, dũng cảm", lại "chỉ tiến không lùi, khuyến khích sĩ tốt", cái hay ở Trung chính là nghiêm chỉnh, vững chắc, "cương nghị trùm ba quân" khi lâm trận, bởi thế nhờ đâu mà ngay cả danh tướng nước Nguỵ như Hạ Hầu Uyên cũng chẳng thể toàn mạng?

Do đó, các bạn hãy nhớ rằng, ở đời năng lực chưa có, vẫn có thể bồi đắp được,

Song ý thức và kỉ luật đã tồi còn kém, thì hậu quả chắc chắn là khôn lường …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận