Ngô thư chép: … Năm mười bảy tuổi, Kiên cùng cha đến Tiền Đường, gặp bọn giặc …

Ngô thư chép: … Năm mười bảy tuổi, Kiên cùng cha đến Tiền Đường, gặp bọn giặc biển Hồ Ngọc trên Bào Lí cướp nhà buôn, sắp đến bờ chia ra, người đi đường đều dừng lại, thuyền không dám đi. Kiên bảo: “Giặc này đánh được, xin đánh chúng”. Cha nói: “Không phải việc của ngươi". Kiên liền cầm đao lên bờ, lấy tay trỏ sang đông sang tây rồi chia người đem lưới trùm giặc. Giặc từ xa thấy, cho là quan quân đến bắt, vứt bỏ tài vật tan chạy. Kiên đuổi, chém được một thủ cấp đem về; cha cả kinh. Do đó tiếng tăm Kiên lên cao …

Xét ra, Tôn Kiên lúc đó không làm sẽ mãi bị cha cho là non dại? Sự oai hùm, dám nghĩ dám làm của Kiên phút ấy đã đưa Văn Đài nổi danh, ra đời lập nghiệp ở chức Giả uý,

Xem thêm

Bởi vậy, nếu bạn chỉ làm những điều bạn luôn làm thì bạn sẽ chỉ nhận được những điều bạn luôn nhận,

Phải chơi lớn? Niềm tin vào bản thân của bạn có khi còn quan trọng hơn cả sự thông minh?

#CH
Source

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *