MỘT SỐ “SIÊU NHÂN” TRONG “BÌNH THOẠI TAM QUỐC”…

MỘT SỐ “SIÊU NHÂN” TRONG “BÌNH THOẠI TAM QUỐC”

(Hiếu Vũ)

Xem thêm

Dù có nhiều vấn đề, tranh luận hơn kém, nâng nọ dìm kia, nhưng Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung có thể nói là đã tương đối cân bằng vũ lực tướng hơn rất nhiều bộ tiểu thuyết khác.

Tiêu biểu nhất là so với Thuyết Đường, Tùy Đường diễn nghĩa, Thuyết Nhạc. So với 3 quyển tiểu thuyết trên, khi đọc TQDN, người đọc không phải lo lắng khi tự dưng lòi đâu ra một thằng Lý Nguyên Bá 1 người chém 50 vạn quân, hay Bùi Nguyên Khánh 1 chùy đập vỡ một mảng tường thành, hay như Cao Sủng 1 thương hất đổ chiến xa,… (Nói chung là lũ hack phá game).

Thế nhưng, trước khi có bản tiểu thuyết trau chuốt như ngày nay, thì trong các phiên bản trước đó, và những phiên bản biến tấu trong dân gian, cũng không thiếu những nhân vật phá game như thế. Dưới đây giới thiệu vài nhân vật tiêu biểu:

1. DƯƠNG QUẦN

Nhân vật xuất hiện trong Xuất sư biểu của Gia Cát Lượng. Một trong 8 tướng tiêu biểu mà Tiên chủ Lưu Bị chiêu mộ từ Trung Nguyên chết già, là ví dụ cho việc nhân tài Quý Hán điêu tàn.

Trong bản Tô Châu Bình thoại, Dương Quần là học trò của Đao vương Thái Dương. Khi thành tài về đất Thục đầu quân cho Lưu Chương. Đao pháp tuyệt luân, được ca ngợi là Xuyên Trung Đao vương.

Khi Lưu Bị đánh Thục, Quần cùng em trai Bàng Đức thủ thành, ra giao chiến với Triệu Vân. Hai tướng đánh ngang tài ngang sức, khiến Gia Cát mến mộ, khuyên Quần đầu hàng.

Dương Quần không chịu. Gia Cát phải dùng kế ba lần bắt ba lần thả mới thu phục được Quần. Dương Quần sau đó cùng Trương Bào, Vương Bình, Nghiêm Nhan, Mã Đại được phong làm Ngũ Hổ phó tướng.

2. ĐỒNG UYÊN

Làm thế nào để gia tăng vị thế cho một nhân vật? Rất đơn giản, tạo ra cho nhân vật đó một vị sư phụ, rối kéo mấy cái sư huynh sư đệ nổi tiếng vào. Và Tô Châu Bình thoại đã làm điều đó.

Đồng Uyên, được xưng là Bồng Lai Thương Thần, là học trò của Ngọc Chân Tử, thương pháp xuất thần nhập họa, cưới Nhan gia đại tiểu thư Nhan Vân, là cô của Nhan Lương.

Đồng Uyên thu ba đồ đệ đều thành danh. Đại đồ đệ Uyển Thành hầu Bắc Địa Thương vương Trương Tú, nhị đồ đệ Xuyên Trung Thương vương Trương Nhiệm cùng đệ tử quan môn Triệu Vân.

Triệu Vân là đệ tử cuối cùng, được truyền cho thương pháp Bách điểu triều phượng thương. Triệu Vân trò giỏi hơn thầy, từ đó sáng tạo ra Thất tham bàn xà thương, nhờ đó mà ở Trương Bản sau 300 hiệp đâm chết sư huynh Trương Tú, ở Tây Xuyên đâm chết sư huynh Trương Nhiệm.

3. HÀN QUỲNH

Lại một nhân vật nữa của Tô Châu bình thoại, và lại là dùng thương.

Hàn Quỳnh, hay Hàn Vinh, là sư đệ của Đồng Uyên, chú của Hàn Mãnh, được xưng Hà Bắc lão Thương vương. Có một phiên bản khác ghi nhân vật này dùng đao, ngoại hiệu Kim Đao vương Hàn Nhất Đao.

Hàn Quỳnh cùng Thuần Vu Quỳnh, Trương Cáp, Cao Lãm được xưng Hà Bắc tứ tướng. Cùng Nhan Lương, Văn Xú, Cao Lãm, Trương Cáp được xưng Hà Bắc tứ đình trụ nhất chính lương (4 cột, 1 xà). Trong đó, Hàn Quỳnh là cái xà nhà.

Hàn Quỳnh tuổi già không giữ được khí tiết, ở Quan Độ hàng Tào Tháo. Cuối cùng ở Trường Bản đánh với Triệu Vân hơn 100 hiệp, tuổi cao sức kiệt bị Vân đâm chết.

4. TRƯƠNG TÚ

5. TRƯƠNG NHIỆM

6. TRIỆU VÂN

Triệu Vân dân gian pro hơn Diễn nghĩa nhiều.

7. TUY NGUYÊN TIẾN

Là một người cũ mà mới, được xây dựng trong bản bình thoại của Lục Diệu Lương.

Tái Viên Tinh (Tuy Nguyên Tiến), đệ nhất dũng tướng của Liêu lang chủ Công Tôn Vương, thân cao đến 9 thước 9 tấc (9m90), dũng lực hơn người, được Tào Tháo coi trọng.

Tái Viên Tinh thấy Triệu Vân đồ sát Tào quân, xông lên ngăn cản, nhưng bị Triệu Vân đâm bị thương. Sở hãi trốn vào Xuyên theo Lưu Chương. Kết cục không thoát khỏi thương Triệu Vân.

8. VIỆT HỀ

Nhân vật bình thư mà thôi, nhưng được xây dựng thân thế đầy đủ. Bình thư đa số có niên đại muộn, khoảng thập niên 50 đổ lại.

Việt Hề, con trai Việt lão nhân, giỏi dùng một cây Tam xoa phương thiên kích, dũng lực hơn người. Tào Tháo nghe tin, đích thân đến Việt trạch chiêu hiền.

Ở Bộc Dương, Việt Hề đánh với Lã Bố mấy trăm hiệp bất phân thắng bại. Ở Đương Dương 5 lần ứng chiến Triệu Vân, cứu Từ Hoảng, Tào Hồng, Trương Liêu trong thời khắc nguy cấp. Lần thứ 5, Triệu Vân dùng Thanh Công kiếm chém đứt kích của Hề. Việt Hề hoảng hốt chạy về, bị Triệu Vân dùng cung bắn chết.

9. TRƯƠNG ÍCH

Nhân vật trong Tam quốc chí bình thoại, phiên bản thành văn thuộc dạng cổ nhất trong các tiểu thuyết Tam Quốc.

Trương Ích, ngoại hiệu Thiết tí tướng quân, là tướng trấn thủ thành Tử Ô, trong trấn Tây Xuyên.

Quân Lưu Bị tấn công thành Tử Ô, Trương Ích đem quân ra chống trả, đối đầu Triệu Vân. Sau nhiều hiệp, Triệu Vân núng thế, Trương Phi ra tay. Ích núng Phi, bỏ chạy vào thành.

Lưu Bị không làm gì được thành Tử Ô, phải cho Y Tịch làm kế ly gián. Trương Ích vì thế hàng Lưu Bị.

10. TÀO CHƯƠNG

Tào Chương, thằng cu râu vàng của Tào Tháo, trong Tô Châu Bình thoại, đã trở thành thiên hạ vô địch.

Quân Lưu Bị đánh ra Quan Trung, Tào Chương bị cô lập, anh dũng xung phong. Ngũ hổ tướng Quan Trương Mã Hoàng Triệu lần lượt xông lên liên thủ mà không hạ được. Ngũ Hổ phó tướng Trương Vương Mã Nghiêm Dương cũng xông vào liên thủ. Lại có 3 tên lính ở xa thu gom binh khí ném vào tiếp ứng.

Tào Chương một mình chống Thập hổ cả trăm hiệp mà vẫn hăng hái. Đến khi viện quân Tào Tháo đến, buộc Thập hổ lui binh.
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *