Lại nói Trương Lương, Trần Bình về Quan Trung gọi Hàn Tín đến Huỳnh Dương. Tín v…

Lại nói Trương Lương, Trần Bình về Quan Trung gọi Hàn Tín đến Huỳnh Dương. Tín vâng mệnh. Đến nơi Lưu Bang có ý thẹn: "Ta háo thắng, không nghe tướng quân, dùng lầm Ngụy Báo đến nỗi hao binh tổn tướng",

Tín đáp: "Thành bại là việc thường ở binh gia, quân Sở kiêu dũng thiện chiến, Bá Vương lại đích thân ra trận. Nay Tín ở đây, mong Hán Vương đừng suy nghĩ nhiều",

Xem thêm

Lại cả cười tiếp rằng: "Thần ở Hàm Dương đã chế vài trăm cỗ xe dự bị đánh Sở, gọi là chiến xa, tác dụng mạnh trong chiến trận bình nguyên. Huỳnh Dương cách đây ba mươi dặm, có một khu đất bằng có thể dùng được",

Trước Tín chưa đến, quân Hán đang thua liểng xiểng, tinh thần sa sút. Tín tới thấy cảnh khó, chẳng hề nao núng, thậm chí còn "khá tươi", tự tin bày kế đối địch,

Sau quân Sở đến, Tín giả thua, chạy ra sông Kinh Sách, qua cầu xong quay mặt chờ. Quân Sở đuổi kịp qua cầu một nửa thì Tín chặt cầu, đem chiến xa làm tường lũy, bắn tên tua tủa vào. Tiền quân Sở tan tác, bất ngờ bị vây ngược. Hạng Vũ dẫn Quý Bố phá vây cùng trung quân, đến sáng mới tạm yên khi gặp cứu binh của Chung Ly Muội,

Vậy nên, chuyện Hàn Tín đã minh chứng một điều rằng, khi một ai đó cười, không phải vì nó không hề có nỗi lo,

Mà đơn giản vì nó có khả năng đối phó với nỗi lo ấy mà thôi …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận